English
当前位置: 首页 > 公共服务 > 作息时间

作息时间

国家授权正规彩票平台_安全购彩作息时间表
时 间 10月1日 ~ 次年4月30日 5月1日 ~ 9月30日
早 晨  起 床   6:00  
         早 操   6:20
  起 床  6:00
         早 操  6:20
上 午  预 备   7:50
         第一节   8:00 ~ 8:45
         第二节   8:55 ~ 9:40
         第三节  10:00 ~10:45
         第四节  10:55 ~11:40
  预 备   7:50
  第一节   8:00 ~ 8:50
  第二节   9:00 ~ 9:50
  第三节  10:10 ~11:00
  第四节  11:10 ~12:00
下 午

  预 备   1:50
         第一节   2:00 ~ 2:45
         第二节   2:55 ~ 3:40

         第三节   3:50 ~ 4:35

         第四节   4:45~ 5:30

  预 备   2:20
         第一节   2:30~ 3:15
         第二节   3:25 ~ 4:10

        第三节   4:20 ~ 5:05

         第四节   5:15~ 6:00

自 习         第一节   7:00 ~ 7:45
         第二节   7:55 ~ 8:40
         第一节   7:30 ~ 8:15
         第二节   8:25 ~ 9:10
 备注: 1、本表长期使用,请注意保存
          2、请注意时间的变更,不再另行通知